Rapport från årsstämman i Travkompaniets stall AB

| 2022-06-23 11:20

Onsdagen den 22 juni hölls årsstämman i Travkompaniets Stall AB. 
Nedan följer en rapport från stämman och vilka besluts som fattades.

Onsdagen den 22 juni hölls årsstämman för Travkompaniets Stall AB. 
Platsen var Arkaden på Solvalla.

Drygt 73%, 101 854 aktier var representerade på stämman som öppnades av Travkompaniets ordförande Cecilia Kolga.

Till mötesordförande valde stämman Anders Lindh och styrelsen hade utsett Annika Lindblom till protokollförare.

Dagordningen för stämman godkändes och till justeringsperson, jämte mötesordförande Anders Lindh valdes, Martin Franzen.

Det konstaterades att kallelsen till stämman hade blivit utlyst i behörig ordning, genom annons i Svenska Dagbladet, post och inrikestidningar på www.travkompaniet.se samt mailutskick till alla andelsägare.

Bolagsstämman fortsatte med en rapport om bolagets hästar av Annika Lindblom.
Efter det framlades årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021.

Balans och resultaträkning samt styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes av stämman.

Styrelsen som under 2021 bestått av, Cecilia Kolga (Ordförande), Johan Lindberg och Annika Lindblom(VD) beviljades ansvarsfrihet för det gånga året. 

I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte Annika Lindblom och Cecilia Kolga.

Precis som tidigare år, beslöts att inga arvoden skall utgå till styrelsen men där revisor får arvode enligt löpande räkning.

Till styrelse för tiden fram till nästa årsstämma beslutades att omvälja Annika Lindblom, Cecila Kolga och Johan Lindberg.

Till revisor omvaldes Mattias Johansson, KPMG.

Inga övriga frågor hade kommit in.

Innan bolagsstämman avslutades riktades det ett särskilt tack till Pasi Aikio, alla hästskötare samt Annika Lindblom för deras arbete för Travkompaniets stall under året.

Därmed tackade Anders Lindh för visat intresse och avslutade stämman.

Kontakta oss

Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö

E-post: info@travkompaniet.se

Om travkompaniet

Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!

Om hur vi hanterar dina personuppgifter »