Kallelse till årsstämma i Travkompaniets stall AB (publ)

| 2024-05-16 07:31

Aktieägarna i Travkompaniets Stall AB (publ), org nr 556710-1182, kallas härmed till årsstämma den 19 juni 2024 kl 16.00 i Stallarkaden på Solvalla, Stockholm.

Deltagande

Rätt att deltaga på stämman har den aktieägare som på dagen för stämman är införd i aktieboken.

 

Förslag till dagordning

 

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande.

 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (Yttersta på Ekerö) två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.travkompaniet.se.
Kopior av handlingarna kommer att framläggas på stämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Stockholm i maj 2024

 

Travkompaniets Stall AB (publ)

 

Styrelsen

Kontakta oss

Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö

E-post: info@travkompaniet.se

Om travkompaniet

Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!

Om hur vi hanterar dina personuppgifter »